Ngay sau khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 - 1989 kết thúc, Đảng, nhà nước và Bộ Quốc phòng đã có chủ trương tinh giảm quân số, xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vào thời điểm này, trên địa bàn Quân khu 2 đã có nhiều đơn vị chủ lực được giải thể hoặc rút gọn, trong đó có Sư đoàn 313 và 314, đây là những đơn vị có thời gian gắn bó với địa bàn tỉnh Hà Giang ngay từ những ngày đầu mới thành lập, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh đùm bọc, chở che nên những đơn vị này rất phù hợp để giao nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới. Lòng tin của nhân dân, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân chính là minh chứng cho những việc làm "vì nhân dân quên mình" của những người lính trên mặt trân sản xuất, xây dựng kinh tế. Họ đang tiếp tục lập nên những chiến công mới để xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp. Những gì mà người lính đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm luôn đọng mãi trong lòng nhân dân.