Những người lính thợ mũ nồi xanh đã giữ cho các máy móc, thiết bị đặc biệt quan trọng hoạt động tốt, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn y tế của các BVDC Việt Nam, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các bệnh viện trong khu vực Bentiu, Nam Sudan.