Kể từ ngày thành lập đến nay, bộ đội Pháo binh đã trưởng thành lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cùng với toàn quân, toàn dân tham gia hầu hết các chiến dịch lớn trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, lập được nhiều chiến công oanh liệt, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân trong mọi thời kỳ cách mạng. Sự trưởng thành và phát triển của Binh chủng Pháo binh hôm nay là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của bộ đội Pháo binh anh hùng, nơi mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng luôn đặt công tác xây dựng Đảng là then chốt.