Chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những chiến lược đồng thời cũng là chính sách lớn trong công tác hậu phương quân đội. Những năm qua, quân đội đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động hiệu quả với các giải pháp mang tính nhân văn sâu sắc lan tỏa khắp toàn quân. Cùng với đó, sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là nỗ lực của con em quân nhân góp phần ươm những hạt giống tài năng cho đất nước.