Với chức trách nhiệm vụ được giao và vai trò là người giữ lửa trong mỗi gia đình, dù trong hoàn cảnh nào phụ nữ quân đội vẫn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tâm, tận lực với công việc. Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Mỗi mô hình được lan tỏa đều là những nhân tố khẳng định sự nỗ lực vươn lên và tỏa sáng hình ảnh phụ nữ quân đội, bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Xứng đáng với lời khen tặng của Quân ủy Trung ương, yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đảm đang.