Cho đến nay, mặc dù là một dạng thức mới nhưng chiến tranh phức hợp đã và đang được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với cách vận dụng tổng hợp các biện pháp cũng như việc nó không tuân theo một quy định nào thì chiến tranh phức hợp rất khó nhận biết, hơn nữa, ở từng quốc gia, từng khu vực khác nhau thì biểu hiện của loại hình chiến tranh mới này cũng không giống nhau, chính vì vậy, chúng ta cần phải chủ động để nắm chắc được bản chất của vấn đề, để sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể xảy ra vô cùng quan trọng.