Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Không chỉ là tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân mà còn là nơi tiếp nhận phản ánh những ý kiến, đóng góp của người dân với đảng. 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc luôn là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần không ngừng củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.