Thực tiễn lịch sử của cách mạng Việt Nam 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận đã chủ động đổi mới thi đua theo hướng gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mặt trận mỗi cấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.