Chiều ngày 11/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, với 456 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành - chiếm trên 94%, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Biên Phòng Việt Nam. Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương và 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, lực lượng nòng cốt, chuyên trách, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng, hình thức quản lý, bảo vệ biên giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.