Sau thành công của Đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 2, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết đại hội tới từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, nhất là đội ngũ sĩ quan trẻ. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cấp uỷ đảng các cấp dễ dàng nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, triển khai các giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.