"Người làm tướng có mưu trí bao giờ cũng lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ tin tưởng làm trọn được nhiệm vụ. Lo đến hại mới tìm mưu kế để giải trừ được gian nguy"

(Lời của Bác được trích trong bài "Bàn về phương pháp tác chiến", được đăng trên Báo Cứu quốc, số 242, ngày 17 tháng 5 năm 1946)