"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết"

- Đây là những điều căn dặn hệ trọng, Bác Hồ viết bổ sung lần cuối trong bản "Di chúc" của Người, được công bố tại Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1969 -