"Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân,

không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn"

(Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập năm 1950)