"Toàn dân đoàn kết muôn năm.

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi".

(Là lời kêu gọi đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 917, ngày 03 tháng 5 năm 1948)