"Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu.

Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch"

(Trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 08/05/1954 khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ)