"Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công"

- Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị đổi công toàn quốc năm 1955 -