Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng vũ trang các mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đoàn kết và gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.