Ngày 9/12/2019 tới đây Thủ tướng Chính Phủ sẽ chủ trì khai trương Cổng dịch vụ Công Quốc Gia nhằm kết nối phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cổng dịch vụ Công Quốc Gia sẽ là một địa chỉ hỗ trợ, cung cấp thông tin liên tục chính xác, hiệu quả.