Lịch sử 75 năm của Quân đội ta nói chung và 75 năm Tổng cục Chính trị Quân đội nói riêng đã cho thấy, công tác tư tưởng trong quân đội thực sự là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng của Đảng; một lĩnh vực trọng yếu, hàng đầu của công tác Đảng, công tác chính trị; trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, có ý nghĩa quyết định đến sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội ta. Nói về vai trò công tác tư tưởng trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “phải làm cho mỗi đội viên hiểu rõ và tin tưởng vào lực lượng của ta, tin tưởng vào vũ khí thô sơ của ta... Làm cho mỗi đội viên hiểu rõ cái nhiệm vụ vẻ vang của họ”. Và thực tế các chiến dịch lớn của quân đội ta trong lịch sử suốt 75 năm qua, đã chứng minh vai trò to lớn của công tác tư tưởng trước, trong và sau các trận đánh.