"Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng, ta phải biết làm sao cho phần tốt ở trong mỗi con người này nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". Đó là ý kiến của Bác khi nói về việc làm và xuất bản sách "Người tốt, việc tốt" vào tháng 6 năm 1968.