"Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn..."

_Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1964 nhân dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ_