Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi ngày ấy đã hăm hở lên đường, biết rằng mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn sẵn sàng hiến dâng xương máu cho đất nước Việt Nam độc lập. Những đóng góp và hy sinh cao cả của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa đã viết nên bản hùng ca huyền thoại.