Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước. Hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi người có công được triển khai toàn diện không chỉ thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với người có công mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước, trong đó có Pháp lệnh ưu đãi người có công. Sau nhiều lần được sửa đổi, điều chỉnh, cho đến thời điểm hiện tại, công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục đặt ra các yêu cầu mới, đòi hỏi tiếp tục được hoàn thiện.