Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng đặc biệt đối với tổ chức, hoạt động và sự phát triển của Cảnh sát biển Việt Nam.