Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng đặc biệt đối với tổ chức, hoạt động và sự phát triển của Cảnh sát biển Việt Nam. Sự ra đời của Luật thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng, nhà nước về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật, hòa bình, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế liên quan tới biển mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.