Nghị quyết số 28 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 12 về chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ: Bảo hiểm xã hội là một trong trụ cột chính của an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân phát triển bền vững đất nước, phát triển hệ thống xã hội bảo hiểm linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, là một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta. Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội, nhằm khuyến khích sự tham gia và hưởng lợi của người lao động xã hội phi chính thức. Để hiểu rõ hơn về các mức đóng của bảo hiểm xã hội tự nguyện, xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem chương chình "Hộp thư Quốc phòng".