Hồ Chí Minh, tên Người cũng là tên đất nước, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi rọi, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có cán bộ, giảng viên Học viện Hậu cần, biết bao thế hệ luôn nguyện một lòng trung thành với lý tưởng của Người, lý tưởng vì Tổ quốc, vì nhân dân.