Với nhiều cách làm hay, mô hình riêng có, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, Quân đội đã và đang tiếp tục tham gia với vai trò nòng cốt, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.