Những chính sách đúng đắn của Đảng, sức mạnh đoàn kết và một ý chí quyết tâm cao của những người mở cõi đã giúp Đồng Rui thay da đổi thịt, trở thành 1 vùng đảo Ngọc giàu tiềm năng, thế mạnh.