Ký ức là một phần quan trọng cấu thành nên mỗi con người. Ký ức của một vài cá nhân có thể chỉ là kỷ niệm nhưng ký ức chung của nhiều người lại chính là lịch sử. Ký ức của mỗi con người hợp lại thành ký ức chung của gia đình, dòng họ, dân tộc, quốc gia và nhân loại, vì thế, ký ức là một phần của lịch sử. Mỗi bước đi của con người là một hành trình để lại dấu ấn trong cuộc đời, đồng thời kiến tạo ký ức cho nhân loại. Ký ức con người là một loại hình di sản đặc biệt, là kỷ vật thiêng liêng và không thể đo đếm được.