Là cơ sở đảm bảo và sửa chữa khí tài đầu ngành của Quân chủng Hải Quân. Những năm qua, nhà máy X56 Cục Kỹ thuật Hải Quân đã có nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo sửa chữa khí tài điện tử cho tàu các đơn vị hoạt động tốt. Trải qua chặng đường hơn 50 năm phát triển, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nhà máy đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua gian khó, năng động sáng tạo, xây đắp và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.