Từ tình yêu với nền văn hóa dân tộc quý báu. Tự ý thức trách nhiệm cá nhân. Hiện nay, nhiều người đã và đang ngày ngày cống hiến tài năng của mình cho cộng đồng. Đồng thời truyền dạy cho thế hệ kế cận những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đây là một trong những điều kiện cần thiết để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam.