Bản tin Trưa ngày 08/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của hệ thống nhà trường quân đội.

- Quân đoàn 2 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 847.

- Quy định mới về đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

- Ngày tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài.