Bản tin Trưa ngày 31/8/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh rà phá mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

- Nâng cao năng lực y tế cho tuyến cơ sở.

- Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 160 triệu USD cho Pakistan.