Truyền thống oanh liệt, kiên cường, bất khuất sẽ là nền tảng vững chắc, là động lực to lớn để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phú Điền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, đưa quê hương Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương đi trên con đường đổi mới và ngày càng phát triển.