Bản Cơn là một trong những tập đoàn cứ điểm rất mạnh mà thực dân Pháp xây dựng tại huyện Thâu La Khom, tỉnh Viêng Chăn, Lào. Tại đây, ngày 21/01/1946 đã diễn ra một trận đánh lớn của liên quân Lào - Việt vào tập đoàn cứ điểm này. Bản Cơn trở thành một biểu tượng cho sự anh dũng trong chiến đấu, cho tinh thần quả cảm, và là dấu ấn cho liên quân Lào - Việt ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo toàn lực lượng cách mạng, đảm bảo cho kháng chiến lâu dài đến thắng lợi cuối cùng.