Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới hôm nay, nước ta có rất nhiều những tấm gương người tốt - việc tốt, những tấm gương lao động sáng tạo, say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân. Phong trào "Người tốt - Việc tốt" chính là hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và tiến bộ giữa con người với con người trong sản xuất cũng như trong đời sống, để từ đó làm tăng gấp bội hiệu quả kinh tế và xã hội. Con người phát triển cao về trí tuệ, mạnh mẽ về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội như Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.