Thời gian trôi qua, nhưng những trận đánh huyền thoại của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 172 vẫn còn nguyên giá trị. Chiến công của họ đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của lực lượng Phòng không - Không quan nói riêng và của lực lượng vũ trang ta nói chung trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Những cái tên như Hoàng Văn Quyết, Nguyễn Hữu Nghiêm, Lành Hồng Khôn, Nguyễn Hữu Căn hay Nguyễn Văn Thoa mãi mãi là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo, để viết tiếp nên những trang vàng mới của Tiểu đoàn 172 anh hùng.