“Đồng chí Tôn Đức Thắng là một con người rất ưu tú của Tổ Quốc…là một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân…”  Đó là những lời nhận xét của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người con của đất An Giang và cũng là một vị Chủ tịch nước trọn đời giản dị, sống mãi trong lòng nhân dân và được người dân Việt Nam gọi bằng danh xưng gần gũi nhưng cũng đầy kính yêu “Bác Tôn”.