Trên vùng biển phía Bắc, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức đi biển dài ngày, với nhiều yêu cầu khó, trong điều kiện sóng gió, qua đây nâng cao rõ rệt trình độ, kỹ năng đi biển và huấn luyện theo biên đội, phối hợp nhiều lực lượng.