Điểm a - Khoản 1 - Điều 5 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 quy định:

Gia đình quân nhân dự bị quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này, được hưởng trợ cấp như sau:

1. Mức trợ cấp

a) Mức trợ cấp 60.000 đồng/ ngày áp dụng đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.