Sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên

Điều 18 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định:

Phương tiện kỹ thuật dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên có tính năng đúng yêu cầu sử dụng trong biên chế của từng đơn vị Quân đội nhân dân; trường hợp không có thì sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị có tính năng tương tự.