SẮP XẾP QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀO ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN - PHẦN 1

Khoản 1- Điều 16 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định:

1. Sắp xếp quân nhân dự bị đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, có chuyên nghiệp quân sự đúng với chức danh biên chế, gắn địa bàn tuyển quân với địa bàn động viên; trường hợp thiếu thì sắp xếp quân nhân dự bị có chuyên nghiệp quân sự gần đúng với chức danh biên chế.