CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ - PHẦN 2

Điểm b - Khoản 1 - Điều 7 - Nghị định số 79/2020?NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định:

1. Chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp

b) QNCN khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với QNCN tại ngũ.