CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ - PHẦN 1

Điểm a - Khoản 1 - Điều 7 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 quy định:

1. Chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp

a) Cán bộ, công chức, viên chức, hạ sĩ quan dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phụ cấp đi đường, tiền tàu xe theo quy định hiện hành.