Điểm a,b,c,d - Khoản 2 - Điều 3 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định: Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau:

a) Mức 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và tương đương.

b) Mức 560.000 đồng/quý đối với Trung đội trưởng và tương đương.

c) Mức 640.000 đồng/quý đối với Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội và tương đương.

d) Mức 720 đồng/quý đối với Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội và tương đương.