Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang và quân đội nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu lý luận, đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong hệ thống di sản tư tưởng quý báu mà Người để lại cho toàn Đảng và toàn dân, tư tưởng về quân đội và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chiếm một vị trí trọng yếu, là nội dung cốt lõi trong tư tưởng quân sự của Người, có vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta. Hơn 50 năm ngày Bác đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người không chỉ được thực tiễn khẳng định mà giá trị, ý nghĩa hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.