Di sản từ hát then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào Di sản văn hóa phi vật thể và là đại diện của nhân loại. Đối với loại hình nghệ thuật hát then, các nghệ nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu giữ, chuyển dạy, phát huy văn hóa truyền thống, các giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương. Điều đặc biệt là mỗi tỉnh thành và tộc người thì lại có giai điệu đặc trưng riêng mà khi cất tiếng hát lên chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt.