"Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ". Cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh tạo và rèn luyện ra đời vào ngày khởi đầu của mùa Xuân. Mùa Xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân tuy hai nhưng là một đã song hành cùng không gian, thời gian và trong lòng mỗi người dân đất Việt với tình cảm mến yêu trân trọng.