Cuộc sống thật là vĩ đại, trong đó có biết bao nhiêu nghề nghiệp, bao nhiêu việc làm khác nhau. Mỗi người sống theo một lối sống khác và người ta cũng đã bàn cãi với nhau bao nhiêu lâu về lý tưởng sống "Mình là một Đoàn viên mình muốn sống theo tư tưởng lập trường của một người Cộng Sản", những dòng cảm xúc đầy trong sáng khẳng định rõ mục tiêu lý tưởng sống mà Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát đã viết khi bắt đầu bước vào đời bay.